Zhuoye Qianhai NO.1, Shenzhen (Gohare beige)
Time:2018-12-27